Miljöpolicy


Genom att vara goda lyssnare skall vi anpassa vår verksamhet till ekologiskt sunda system och därigenom skapa en uthållig och god livsmiljö för hyresgäster och andra som vistas i företagets bostadsområden.

Kretsloppstänkande och resurssnåla lösningar skall beaktas i all verksamhet som företaget bedriver.

Samstämmighet med kommunens övergripande miljövårdsprogram skall eftersträvas.