Bruksvärdering Prästgårdsgatan


VD Maria Adlers svarar på sex frågor
som rör hyrorna på Prästgårdsgatan

1. Varför vill PiteBo höja hyrorna på Prästgårdsgatan?

– Vår hyressättning ska följa svensk hyreslag.  Det innebär att hyrorna på samma ort ska vara lika såtillvida att en lägenhet som har en viss standard och storlek ska ha samma hyra oavsett hyresvärd. Det är en lag som gäller alla hyresvärdar, både allmännyttan och privata värdar, meningen är att skapa balans på hyresmarknaden där alla värdar sätter hyror på samma sätt. Så vi tar vårt ansvar och följer lagen, helt enkelt.

– En konsekvens av att ha för låga hyresnivåer är att renoveringar och underhåll blir lidande och vi kan inte genomföra den upprustning som är helt nödvändig. Kan vi inte kan ta ut rätt hyra så kommer vi att tvingas riva flera av våra gamla bostadshus, vilket vi, och jag gissar att även våra hyresgäster, vill undvika. Vi vill skapa hållbara hem för framtiden och det bygger på underhåll och investeringar vilket kostar.

– Det fina med Allmännyttan i Piteå är att vi inte har en ägare som kräver utdelning  utan hela hyresintäkten återförs i lägenheter och verksamhet och går på så sätt tillbaka till våra hyresgäster idag och i morgon.

 

2. Vad menas med rätt hyresnivå?

– Rätt hyresnivå är kort och gott att hyror sätts utifrån principen ”lika hyra för lika lägenhet”. Om man som hyresgäst eller hyresvärd känner att man inte har ”rätt” hyra kan man enligt hyreslagen begära en sk bruksvärdering. Då görs en utredning om standard och hyra i den/de lägenheter som ska värderas. Sedan jämför man med liknande lägenheters standard och hyra på samma ort.

– Som hyresvärd förhandlar man i första hand med Hyresgästföreningen för att komma överens om rätt hyresnivå. Vi har nu inlett en dialog om hyrorna på Prästgårdsgatan och hoppas på en överenskommelse. Kommer vi inte överens så kan vi vända oss till Hyresnämnden.

 

3. Hur går en bruksvärdering till?

– Vi som hyresvärd kallar Hyresgästföreningen till förhandling om bruksvärde i en specifik lägenhet eller i en fastighet med flera lägenheter, i detta fall Prästgårdsgatan, och tillsammans bestämmer vi hur värderingen ska gå till. Vilka egenskaper ska värderas i en lägenhet och hur ska man dokumentera dem och hur ser tidsplanen ut.

Därefter sammanställer PiteBo ett underlag med uppgifter om dessa lägenheters egenskaper och lägger fram ett yrkande på ny hyra. Sedan följer förhandlingar och förhoppningsvis kan vi enas om en ny hyresnivå och slipper därmed gå vidare till Hyresnämnden. Vi tror att förhandlingarna resulterat i en överenskommelse först till hösten.

 

4. Hur har ni har kommit fram till ert yrkande?

Våra yrkanden bygger på den skillnad vi har funnit vad gäller standard, boendekvalitet och hyra på Prästgårdsgatan kontra likvärdiga lägenheter hos privata värdar. I samverkan med de privata värdarna har vi nu ett stort jämförelsematerial att utgå i från.

– Vi har arbetat efter den metod som vi har kommit överens om med Hyresgästföreningen och varje lägenhet har bedöms för sig och utifrån sina unika egenskaper. Varje lägenhet har fått ett yrkande på ny hyra som gäller för just den lägenheten och variationerna är stora. För våra 179 lägenheter på Prästgårdsgatan varierar vårt yrkande på hyreshöjning mellan 5 och 35 % . 

 

5. Kommer ert yrkande motsvara den slutliga hyran?

– Vårt yrkande är den hyra som vi kommit fram till är den rätta, dvs ”lika hyra för lika lägenhet” (se fråga 2) och den ligger till grund för förhandlingarna med Hyresgästföreningen. Vad utfallet blir återstår att se. Först efter det får man som hyresgäst veta den nya hyran och hur upptrappningen till den ska ske. 

– Vi ska göra övergången så skonsam som möjlig, och kommer att erbjuda ett bättre skydd än vad lagstiftningen säger, genom upptrappning över flera år beroende på hur stor höjningen blir i respektive lägenhet.

– Vi kommer också att underlätta för de hyresgäster som vill söka mindre bostäder om sådana önskemål finns.

 

6. Hur tänker ni kring hyresgästers ekonomi med höjda hyror? 

– Vi är medvetna om att det här påverkar hyresgästernas hushållsekonomi och det är ett tråkigt besked att komma med. Vi önskar naturligtvis att vi inte var i denna situation. Men viktigt för oss, och även för våra hyresgäster, är att ta ansvar för våra 300 fastigheter och den goda, långsiktiga förvaltningen av dem. Endast så kan vi garantera bra bostadsmiljöer i framtiden.