Gårdsgrupper


PiteBos gårdsgrupper

PiteBo och Hyresgästföreningen utvecklar gårdsgrupper

Det är ett sätt att stärka det utvecklingsavtal som finns mellan PiteBo och Hyresgästföreningen som bygger på utveckling och dialog. Gårdsgrupper består av en grupp boende i ett område vars uppgift är följande:

  • Stärka gemenskapen mellan boende i området. Sociala aktiviteter så som grötfrukost, surströmmingskväll, etc.
  • Representera de boendes åsikter och utöva inflytande avseende områdets utveckling i dialog med PiteBos bovärd och ledning.
  • Kunna åta sig vissa administrativa uppgifter så som att ta emot och fördela den så kallade trivselpengen för området.

Alla hyresgäster är välkomna att delta. Medlemskap i Hyresgästföreningen krävs ej.

 

Varje gårdsgrupp ska ha tillgång till en möteslokal

Gårdsgrupperna består av 3-8 hyresgäster och har möten ca 4 ggr/år. Utöver ovanstående har ett centralt forum bildats med följande deltagare:

  • 1 representant från varje gårdsgrupp alternativt husombud
  • Ordförande i Piteås Hyresgästförening
  • Verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen, Region Norrland
  • Representanter från PiteBos ledning

Dessa träffas 4 ggr/år. PiteBos VD är sammankallande. Syftet med forumet är att informera och skapa dialog och samförstånd i aktuella frågor eller valda teman. I detta forum tas frågor av mer generell karaktär upp. Frågor avseende felanmälan eller löpande förvaltning ska fortsättningsvis tas med områdets bovärd.

 

Om det inte finns intresse eller förutsättningar för etablering av gårdsgrupp kan ett alternativ vara att börja med ett husombud. Förhoppningsvis kan det utvecklas till en större grupp. Se menyn till vänster för namn och kontaktuppgifter för respektive område.

Finns intresse för att bilda en ny gårdsgrupp?

Vi välkomnar fler hyresgäster som vill engagera sig i det egna bostadsområdet. Vill man starta en ny gårdsgrupp så  tar man kontakt med Anna Lyckholm, anna.lyckholm@hyresgastforeningen.se  Vill man som hyresgäst engagera sig i en redan existerande gårdsgrupp tar man kontakt med en representant för den gruppen och anmäler sitt intresse.

Maria Adlers, VD, PiteBo