Vårt miljöarbete


Ekologiskt sunda system

Vi anpassar vår verksamhet till ekologiskt sunda system för att skapa en uthållig och god livsmiljö för våra hyresgäster och andra som vistas i företagets bostadsområden. Kretsloppstänkande och resurssnåla lösningar genomsyrar hela vår verksamhet.

Klimatinitiativet

PiteBo är anslutna till Allmännyttans klimatinitiativ som är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var och en för sig. Klimatinitiativet har två övergripande mål: En fossilfri allmännytta senast år 2030. 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Värme, vatten och ventilation

PiteBo har genom åren bedrivit ett framgångsrikt miljö- och energiarbete, vilket resulterat i att målsättningen med Allmännyttans Klimatinitiativ ”att minska energianvändningen med 30 procent före 2030” uppnåddes redan 2020. Men vi fortsätter ändå arbetet med att minska energianvändningen genom att bland annat optimera värmesystemen i våra lägenheter. 

Byggande med minskad miljöpåverkan

Vid nyproduktion följer vi rekommendationer från Byggvarubedömningen, som är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under materialets hela livscykel och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled. Stadstornet, är enligt Sweden Green Building Council certifierad som miljöbyggnad Silver, vilket innebär att byggprocessen och byggnaden upfyller 15 kriterier avseende temperatur, ljudmiljö, ventilation mm. Parkenhusen och Blåbärsskogen är träbyggnader från Lindbäcks Bygg – Industriellt byggande i trä med låga koldioxidutsläpp jämfört med traditionellt byggande. Vi upprustar och underhåller våra äldre byggnader för att maximera dess livslängd.

Fossilfri drift av vår bilflotta innan 2030

Vi ersätter kontinuerligt våra fossilfordon med eldrivna fordon, för att uppfylla målet inom Allmännyttans klimatinitiativ – att uppnå en fossilfri verksamhet senast år 2030. 

Tvättstugor för miljö och människa

Vi uppdaterar i samband med renoveringar och underhåll våra tvättstugor och ersätter gamla maskiner med nya med fokus på miljö och energianvändning. Vi minimerar också energiförbrukningen i vissa tvättstugor genom att uppmuntra till energismart tvättande; fulla maskiner, mindre tvättmedelsmängd, lufttorkning och att vädring istället för tvätt ofta är ett alternativ.

Avfallshantering och återvinning

Vi uppdaterar löpande våra soprum med fler fraktioner (sorteringsmöjligheter) där förutsättningar finns, för att på så sätt underlätta en korrekt sopsortering för våra hyresgäster. På så sätt minskar vi också deras egna transporter till återvinningsstationer och avfallsanläggningar.

 

Här hittar du Pirevas sorteringsguide