Sponsringspolicy


Syfte

Sponsring inom PiteBo ska vara ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller fler parter. Sponsringsinsatserna ska ses som en del i verksamhetens uppdrag och följa intentionerna i ägardirektivet.

Utdrag ur ägardirektiv:

”Verksamheten skall inriktas på att tillhandahålla bostäder som är tillgängliga för alla, i en miljö där människor trivs och kan utvecklas på ett positivt sätt ….”

”Generellt gäller att verksamheten skall bedrivas utifrån affärsmässiga principer.”

Krav

• Sponsringen ska ge PiteBo värdefull marknadsföring.

• Sponsringssumman ska stå i relation till motprestationen.
• Sponsringen ska präglas av öppenhet och tåla granskning.

Mottagare av sponsring

Icke-kommersiella föreningar/organisationer/klubbar med verksamhet inom kommunen.
Inom områdena idrott, kultur och samhällsengagemang/miljö.
Den totala sponsringen ska fördelas mellan olika grupper i samhället (kön, ålder, etnicitet, mm).

Prioriterade aktiviteter

• Aktiviteter som stärker hyresgästernas positiva utveckling i PiteBos egna fastigheter alternativt i de bostadsområden där PiteBo har stor andel fastigheter.

Aktiviteter inom ovan nämnda områden som erbjuds många medborgare i Piteå kommun

Avgränsningar

 Aktiviteter där sponsring inte kan beviljas:

Aktivitet förknippad med politisk eller religiös organisation.
Aktivitet för privatpersoner.
 Aktivitet som kan förväxlas med välgörenhet eller göras av personliga skäl.
Aktivitet förknippad med verksamheter som strider mot PiteBos värderingar, etik och moral.

Rutiner för ansökan och hantering av ansökningar

Vi tar endast emot ansökningar om sponsring via vår e-tjänst.
Använd denna länk för att komma till e-tjänsten, länk.

I ansökan ska följande information anges:
 • Mål med sponsringen
 • Verksamhetens värdegrund
 • Verksamhetens utvecklingsgrad
 • Den sökandes motprestation
 • Användning och nytta
 • Målgrupp
 • Ansökningsbelopp

Slutredovisning

Efter avtalstidens utgång eller en gång per år ska den sponsrade i en slutredovisning i ord och bild redovisa hur villkoren i följande punkter har uppfyllts:

 • Redovisa hur villkoren för verksamhetens / evenemangets / aktivitetens / föreningens / organisationens arbete för att säkerställa en bra miljö utifrån kultur och attityder har uppfyllts.
 • Redovisa hur er motprestation har uppfyllts.
 • Redovisa hur sponsringen användes och vilken nytta den gjorde. På vilket sätt skapade sponsringen nytta/mervärde för PiteBos hyresgäster.
 • Redovisa vilka/en målgrupp man nådde och hur stor den blev.

 

Resurser för beviljande av sponsring ska följa fastlagd budget. Aktiviteter som beviljas sponsring varierar över tiden. Den fastlagda budgeten är begränsad vilket innebär att ett urval måste göras bland ansökningarna. Även om en ansökan uppfyller kriterier kan en ansökan avslås eller det sökta beloppet kan minskas.

Det sökta beloppet ska vara det totala beloppet, det får ej tillkomma ytterligare avgifter, t ex faktureringsavgift, reklamskatt,  moms och ev tryckkostnader för logo på dräkter etc.

Beslut om sponsring tas fyra gånger per år:

Januari – ansökan ska vara oss tillhanda senast 15 december.
Maj – ansökan ska vara oss tillhanda senast 15 april.
September – ansökan ska vara oss tillhanda senast 15 augusti.
November – ansökan ska vara oss tillhanda senast 15 oktober.

 

Beslut meddelas via e-tjänsten till den organisationen som ansökt om sponsring.