Om PiteBo


Fakta om oss

AB PiteBo ägs till 100 procent av Piteå Kommunföretag AB (PIKAB) som är ett Piteå kommun helägt dotterbolag.

PiteBo äger och förvaltar nästa 4000 lägenheter, ca 1260 garage och carports samt ca 1860 parkeringsplatser. Vidare ägs och förvaltas ca 90 affärs- och kontorslokaler.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att trygga tillgången på bra bostäder som upplåts med hyresrätt inom Piteå kommun.

Bolagets uppdrag är att genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner på affärsmässiga principer.

I uppdraget ingår möjlighet att uppföra, förvärva och avyttra fastigheter förutom den löpande förvaltningen.

 

Piteå är en expansiv kommun där befolkningen ökar och därmed även efterfrågan på bostäder. Nyproduktion av bostadshus är därför väsentlig för kommunens fortsatta utveckling. Genom PiteBo har Piteå kommun en stark resurs för att aktivt verka för kommunens utveckling.

Bolagets samtliga uppsagda lägenheter förmedlas via bostadsförmedlingen. Företagets uthyrningssituation är mycket god och efterfrågan på bostäder har under flera år varit mycket hög. PiteBos organisation är uppbyggd för att ge god och effektiv service till hyresgästerna. Kundkontakter, reparationer, och löpande skötsel av fastigheterna utförs av egen personal. Större reparationer och underhåll (t ex måleri) köps in.

Kontakta oss