Djupviksgatan


16 maj 2024

Djupviksgatan 25, 27, 29 och 31

PiteBo väljer att inte fullfölja detaljplanen 

AB PiteBos styrelse har den 15 maj beslutat att inte fullfölja den pågående planprocessen avseende ny detaljplan för Djupviksgatan 25, 27, 29 och 31. PiteBo har haft en vilja att riva de nuvarande äldre byggnaderna på ovan adresser och producera nya moderna bostäder med tillgänglighet, god energiprestanda och funktionella planlösningar samt mer än fördubbla antalet lägenheter. PiteBo och Piteå kommun har haft en samsyn i att genomföra en detaljplan för att utreda möjligheter till en framtida nyproduktion.

Flera anledningar 

Det finns flera anledningar till att PiteBo nu väljer att inte fullfölja detaljplanen. Dels beror det på en osäker och lång process innan ett beslut kan vinna laga kraft och ge möjlighet till byggstart och dels har förutsättningarna för nyproduktion i Sverige försämrats påtagligt under 2022-2023 vilket medför svårigheter att genomföra nyproduktionsprojekt i allmänhet. Sammantaget gör detta att PiteBo nu väljer att inte slutföra detaljplanen.

Försäljning 

PiteBos styrelse har beslutat om försäljning av Djupviksgatan 25, 27, 29 och 31. Anledningen till det, i likhet med tidigare genomförda försäljningar, är att PiteBo bedömer att annan fastighetsägare har bättre förutsättningar att äga och förvalta dessa fastigheter än PiteBo. Styrelsen har ambitionen är att påbörja planering av en försäljningsprocess nu.

Främja tillväxt – vårt uppdrag 

PiteBo har ett uppdrag av ägaren, Piteå kommun, att främja tillväxt och skapa nya bostäder. Genom försäljning kan bolaget frigöra kapital för att möjliggöra nyproduktion. 

 

AB PiteBo