Enkätsvar 2022


Här hittar du specificerad återkoppling på vår enkät!

 

 

Det är mycket värdefullt för oss att du valde att göra din röst hörd och tycka till om ditt boende och PiteBo som värd. Vi hade en svarsfrekvens på nästan 70 procent vilket är mycket bra och även ger en rättvis bild av vad ni hyresgäster tycker. Här kommer en liten återkoppling och redovisning av de olika kategorierna samt våra åtgärdsplaner.

 

Service

Handlar om mjuka värden. Här har ni tyckt till om vårt bemötande när det gäller information, tillgänglighet, kontakt, renhållning och trygghet. Saker som tillsammans har stor betydelse för er hyresgäster. 84,4 % av er är nöjda eller mycket nöjda med PiteBos service. Det är högre än branschmedelvärdet. 

 

 

Åtgärder:

Vi har utökat informationen till er hyresgäster på vår hemsida och med vårt digitala nyhetsbrev, förbättrat vår information i samband med ombyggnationer och utökat utbytet med gårdsgrupperna. Vi lägger också ner stora resurser på trygghetsskapande åtgärder exempelvis portlås, belysning, säkerhetsdörrar, brandlarm och gallring av växtlighet i utemiljöer.  Ni ger oss mycket höga betyg när det gäller felanmälan och bemötande så därför är det också mycket angeläget för oss att behålla den goda servicen. Ni är mindre nöjda med renhållningen i allmänna utrymmen som har stor betydelse för trivseln exempelvis tvättstugorna. Här har vi ett gemensamt  ansvar och måste hjälpas åt. Ni är också mindre nöjda med trapphusstädningen vilket är viktigt för oss att noga följa upp och bevaka.

 

Produkt

Handlar om materiella värden. Här har ni värderat exempelvis planlösning, ventilation, och utrustning i lägenheten, i de allmänna utrymmena och utemiljön. 78,4 % av er hyresgäster är nöjda eller mycket nöjda med PiteBos lägenheter och resurser. Det är också högre än branschmedelvärdet.

 

Åtgärder:

PiteBo har ett omfattande program för våra äldre fastigheter och vi har under 2022 satsat cirka 140 miljoner kr i investeringar, underhåll, HLU (hyresgäststyrt lägenhets underhåll) och reparationer i vårt äldre bestånd. Detaljerna för genomförda åtgärder redovisas på hemsidan. Behoven är stora och vi fortsätter arbetet kontinuerligt med att förbättra de äldre fastigheterna. Utemiljöerna är viktiga för er hyresgäster och därför har PiteBo valt att prioritera dem genom att varje år uppgradera ett antal utemiljöer. 

 

Profil

Här har ni svarat på frågor om hur ni uppfattar PiteBo och vårt varumärke. Om ni kan tänka er att rekommendera oss till andra och om er upplevelse av oss är positiv. 84,2 % av er är nöjda eller mycket nöjda med PiteBo. Det är högre än branschmedelvärdet.

 

 

Åtgärder:

Hyresgästers upplevelse av PiteBos varumärke baseras i stort på uppfattningen av vår service och våra boendemiljöer dvs våra produkter och tjänster. Det är därför viktigt att fortsätta arbetet med att förbättra de områdena.

 

Valuta för hyran

Här har ni svarat på frågan om ni anser att ni får valuta för hyran. 80,9 % av er hyresgäster är nöjda eller mycket nöjda med värdet för hyrespengen. Vilket också är högre än branschmedelvärdet.

 

Åtgärder:

Även denna frågeställning beror på hur ni som hyresgäster upplever PiteBos produkter och tjänster. Vår ambition och vårt uppdrag är att fortsätta att leverera bra boendemiljöer och god service.

 

Mer återkoppling

Det är mycket glädjande att konstatera att ni, våra hyresgäster, är mer nöjda med oss som hyresvärd än medelvärdet i branschen. Det visar att vi ska fortsätta på den inslagna vägen med våra åtgärdsprogram och tack vare  era enkätsvar kan vi nu fokusera på de åtgärder som har störst betydelse. 

Vi fortsätter under 2023 att redogöra för vårt målmedvetna förbättringsprogram på vår hemsida och i vårt nyhetsbrev. Följ oss gärna där för att hålla er uppdaterade. Tack än en gång ni som deltagit i enkäten!

 

Med vänlig hälsning, Maria Adlers