Låga radonvärden


2020-05-11

 

Låga radonvärden i våra bostäder

Miljömål

Enligt riksdagens miljömål ska alla bostäder, senast 2020, ha ett radonvärde som inte överstiger 200 becquerel per m3. I flerbostadshus är det vi som fastighetsägare som ska ansvara för att det inte förekommer förhöjda radonhalter i lägenheterna. Avdelningen miljö- och hälsoskydd inom Piteå kommun ser sedan till att vi dokumenterar och lever upp till att ställda krav efterföljs.

Mätningar

PiteBo inledde arbetet med radonmätningar 2017 och har efter ca 2 000 genomförda mätningar funnit förhöjda värden i ett 60-tal lägenheter. I de flesta fall har det rört sig om värden på 200-400 becquerel per m3, vilket i sig är små avvikelser, då tidigare rekommendationer låg på 400 becquerel per m3, men som ändå föranlett åtgärder från oss.

Åtgärder som gett resultat

För att sänka radonhalterna har vi exempelvis utfört kontroll av ventilation, ökning av tilluft, tätning av golvvinklar, tätning där rör och ledningar går in i diskbänksskåp och betongsula. Under 2019 monterade vi även in radonsug i några lägenheter. Ni hyresgäster har varit tålmodiga och förstående för vårt arbete som krävt att vi fått access till era hem och det glädjande resultatet är att endast en (1) av våra lägenheter nu har ett förhöjt värde. Ett problem vi kommer att åtgärda till hösten.

Kostnader

Våra kostnader för mätning och åtgärder uppgår till ca 1 700 000 kr fördelat på åren 2017-2020, varav merparten under 2018 och 2020. Det omfattande arbetet, som motsvarat ungefär 3 månaders heltidsarbete för 3 personer, gör att vi nu har mycket låga radonvärden i våra bostäder.